Stypendia dla utalentowanej młodzieży ze wsi i z małych miast

czwartek, 26 listopada 2015 15:46

W środę 25 listopada br. w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyła się uroczysta inauguracja XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentował Wojciech Zbrożek, Wiceprezes Agencji. W tegorocznej XIV edycji Programu stypendia pomostowe na I rok studiów przyznano 846 studentom, w tym 209 pochodzącym z rodzin popegeerowskich, którzy z początkiem października rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016. Studenci otrzymują stypendia w wysokości 5 tys. zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października 2015 do lipca 2016.O tym, jak ważne stypendia pomostowe są dla utalentowanej młodzieży ze wsi i z małych miast, świadczą także statystyki prowadzone przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Aż 92% stypendystów oceniło, że otrzymane stypendium poprawiło ich sytuację materialną w dużym lub bardzo dużym stopniu. Ponad 80% stypendystów kończy studia w terminie, a 90% kończy je z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Program stypendiów pomostowych jest realizowany w dwóch segmentach. Pierwszy z nich jest adresowany do młodzieży ze wsi i z małych miast, wywodzących się ze środowisk popegeerowskich, uczestników finałowego etapu olimpiad przedmiotowych z listy MEN oraz do wychowanków rodzin zastępczych i państwowych domów dziecka. Natomiast drugi jest kierowany do młodzieży ze wsi i małych miast rekomendowanej przez pozarządowe organizacje lokalne uczestniczące w programie.

 Program Stypendiów Pomostowych istnieje 2002 roku. Powstał on w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim była wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów, a także wsparcia podczas dalszej edukacji akademickiej.

Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, która w imieniu Partnerów i organizacji współpracujących, zarządza programem, zaś jego inicjatorem i autorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program jest realizowany m.in. przy współpracy: Agencji Nieruchomości Rolnych, Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacji BGK, Fundacji PZU, Fundacji Orange i wielu innych oraz koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych.

Agencja od początku istnienia Programu Stypendiów Pomostowych aktywnie w nim uczestniczy. W pierwszych trzech latach sfinansowała stypendia 2 tys. studentów, natomiast od 2005 roku zajmuje się sprawami organizacyjnymi, m.in. odpowiada za dotarcie informacji o stypendiach do licealistów i proces naboru.

W ciągu 14 edycji Programu przyznano łącznie 19 510 stypendiów, w tym 14 154 stypendiów na I rok studiów. Wśród laureatów stypendiów na I rok maturzystów z rodzin popegeerowskich było łącznie 8117. Od początku trwania Programu jego Fundatorzy przeznaczyli na stypendia pomostowe 91,9 mln zł.

Źródło: ANR